Handelsbetingelser


1. Indledning.

Bestemmelserne i disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, medmindre de er fraveget ved skriftlig aftale.

I det omfang andet ikke følger af aftalen eller disse betingelser skal bestemmelserne AB92 være gældende.

2. Projektering.

2.1. Carl C. A/S projekterer og fremstiller de omhandlede stålmaster og øvrige på grundlag af de oplysninger om, placering, anvendelse,

belastninger mv. som er modtaget fra køber.

2.2. Såfremt de oplyste forudsætninger for projekteringen viser sig urigtige har Carl C A/S ikke noget ansvar herfor.

3. Leveringstid.

3.1. Angivelse af leveringstidspunkt er udtryk for vort bedste skøn over hvornår de produkter vil kunne leveres.

3.2. Der foreligger ikke noget juridisk bindende leveringstidspunkt medmindre dette er aftalt som en fravigelse fra disse betingelser.

3.3. Såfremt der aftales et bindende leveringstidspunkt har Carl C A/S ret til

tidsfristforlængelse efter bestemmelserne herom i AB92 § 24, og der foreligger således kun en ansvarspådragende forsinkelse, hvis leveringstidspunktet overskrides uden Carl C A/S har ret til tidsfristforlængelse.

4. Betaling.


4.1. På denne hjemmeside kan der benyttes forskellige betalingskort som betalingsmiddel, og du kan se hvilke kort i foteren af webshoppen. Beløbet reserveres ved bestillingen af varerne og trækkes først, når varerne sendes fra Carl C A/S. Alle data i forbindelse med et køb med betalingskort er strengt fortroligt, og kan ej heller læses af Carl C A/S.

4.2 Vælges der fakturabetaling vil du fra vores regnskabssystem modtage en faktura med en betalingsbetingelse på 30 dage netto fra fakturadato. Ved forsinket fakturabetaling betales en rente på 1 % pr. påbegyndt måned.

5. Sikkerhedsstillelse.

5.1. Enhver ordre er fra Carl C A/S side betinget af, at der kan tegnes kreditforsikring ordresummen på sædvanlige vilkår. Alternativt bedes kunden stille bankgaranti eller forudbetaling.

6. Ejendomsforbehold.

6.1. Produkterne sælges med ejedomsforhold, og Carl C A/S bevarer derfor den fulde ejendomsret til produkterne indtil ordresummen er betalt.

7. Mangler.

7.1. Efter levering gennemgår kunden produkterne for synlige mangler, og giver straks Carl A/S meddelelse om tilstedeværenden af evt. mangler.

7.2. Såfremt der viser sig mangler efter produkterne er monteret skal kunden straks Carl C A/S meddelelse herom.

7.3. Uanset om mangler konstateres inden eller efter monteringen har Carl C A/S og afhjælpningspligt, og drager derfor omsorg for at manglerne besigtiges og udbedres hurtigst muligt.

7.4. Hvis der efter montering konstateret en mangel, som kunden burde have opdaget ved den i pkt. 7.1. omtalte besigtigelse af produkterne inden montering skal kunde afholde meromkostningerne ved, at afhjælpningen skal ske efter monteringen.

7.5. Carl C A/S er erstatningsansvarlig for tab, der følger af mangler ved produkterne, manglerne skyldes fejl eller forsømmelse fra Carl C A/S side. Carl C A/S hæfter dog for driftstab, avancetab og andet indirekte tab.

8. Produktansvar.

8.1. Carl C A/S har tegnet en erhvervs- og produktansvarsforsikring på sædvanlige vilkår. har i forbindelse med forhandlingerne om aftalens indgåelse haft mulighed for at gjort bekendt med forsikringsvilkårene.

8.2. Produktansvaret er i forhold til både kunden og tredjemand begrænset til alene at tab, som er dækket af den i pkt.

8.1. Omtalte forsikring. Carl C A/S kan såledesafkræves noget tab som følge af produktansvar, som ikke er dækket af forsikringen - bortset fra selvrisikoen.

8.3. Det anføres særskilt, at Carl C A/S heller ikke ved eventuelt produktansvar hæfter driftstab, avancetab og andet indirekte tab.

8.4. Kunden skal friholde Carl C A/S i den udstrækning Carl C A/S pålægges produktansvar for tredjemand for tab, som Carl C A/S i henhold til pkt. 8.2. og 8.3. ikke er for over for kunden.

8.5. De i pkt. 8.2. - 8.4. anførte ansvarsbegrænsninger finder ikke anvendelse, såfremt Carl C A/S har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

8.6. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om produktansvar skal denne part straks underrette den anden part herom.

8.7. Parterne er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af de leverede produkter, og den pågældende eller voldgiftsret skal også afgøre parternes indbyrdes forhold.

 9. Montage.

9.1. Såfremt Carl C A/S i henhold til ordren skal foretage montering af produkterne skal være gældende herfor.

9.2. Det ovenfor anførte om leveringstid, mangler, produktansvar mv. skal også gælde for montagearbejdet.

9.3. Byggepladsen og tilkørselsadgangen til byggepladsen skal være ryddet og jævn, samt bæredygtig således at en 45 tons, 20 meter lang lastvogn med kran uhindret kan køre frem til byggepladsen og gennemføre montagearbejdet. Såfremt produkterne består af flere dele, som skal samles på byggepladsen inden opstilling, skal der tillige være plads hertil.

9.4. Kunden har det fulde ansvar for, at fundament og indstøbningsdele er udført efter tegningerne og i øvrigt er udført fagmæssigt korrekt.

9.5. Såfremt nogen af de i pkt. 9.3 & 9.4. beskrevne forhold ikke er opfyldte skal kunden afholde ekstraomkostningerne som følge heraf, herunder ventebetaling mv.

10. Værneting.

10.1. Enhver tvist der udspringer af aftalen skal behandles af Retten i Herning i første.