Kvalitet, arbejdsmiljø og virksomhedsetik
 

Kvalitet/Økonomi

CE 1090-1 ISO 9001 ISO 3834-2 

Carl C. A/S er certificeret i DS/EN ISO 3834-2 og DS/EN ISO 9001 - gyldighedsområder ligger indenfor fremstilling, montage og reparation af stålstrukturer, gittermaster og andre mastetyper - samt certificeret i DS/EN  ISO 1090-1, EXC 1- 4. Alle vores produkter overholder den gældende lovgivning og leveres CE mærket, så vore kunder trygt kan anvende vores konstruktioner. Vi optimerer løbende vores produktionsprocesser, så vi kan levere god kvalitet og samtidig være konkurrencedygtige.

AAA  Carl C. A/S er igen blevet tildelt AAA-diplom for den højeste kreditrating i ratingmodellen.

 

Arbejdsmiljø og miljøpolitik

Grøn Smiley

 Som virksomhed er Carl C. A/S afhængig af dygtige og engagerede medarbejdere. Det er afgørende, at virksomheden kan tiltrække og ikke mindst fastholde disse medarbejdere. Det er derfor vigtigt for Carl C. A/S at skabe et arbejdsmiljø, der er baseret på gensidig tillid, samarbejde og respekt. Derfor gælder blandt andet:

Vi er alle lige, og har de samme rettigheder på arbejdspladsen, uanset hvilket arbejde vi udfører og uanset nationalitet, køn, alder, religion og politisk overbevisning.

Vi har nul tolerance overfor tvangsarbejde og børnearbejde, korruption og bestikkelse.

Vi skaber gode rammer for såvel aflønning, arbejdstider, sygeorlov, forældreorlov og barsel. 

Eksempler: I december 2008 investerede Carl C. A/S i et nyt ventilationsanlæg, som effektivt renser luften i vores produktion 3 gange i timen. Derudover er anlægget installeret med filtre, som renser 99,9% af luften fra vores produktionshaller, inden det sendes ud i atmosfæren. Generelt bliver alle vores affaldsprodukter i produktionen genanvendt, blandt andet via skrotning af overskydende materialer. Udover det almindelige arbejdstilsyn foretager Carl C. A/S én gang årligt en ekstra sikkerhedsrondering i virksomheden. Dette foregår i samarbejde med firmaet Avidenz, som er autoriseret arbejdsmiljørådgiver, og leverer rådgivning og løsninger inden for arbejdsmiljø og miljø. Flere af vores kunder stiller store krav til virksomhedsetik, og vi overholder selvfølgelig dem alle; dette gælder blandt andet Telenors og Ericssons Code of Conduct.

 

Virksomheden og dens medarbejdere gør deres absolut bedste for, at Carl C. A/S er en sikker og tryg arbejdsplads ved altid at være up-to-date med arbejdssikkerheden og arbejdssundheden. Dette gøres blandt andet via et sikkerhedsudvalg, som mødes én gang i kvartalet, hvor der tages stilling til aktuelle emner i virksomheden.

I forlængelse af arbejdssundheden afsættes der hos Carl C. A/S de nødvendige ressourcer for løbende at foretage de investeringer, der skal til for at skabe de bedste arbejdsforhold for vores medarbejdere, og samtidig holde forureningen til den omkringliggende natur på et absolut minimum. Indenfor begge områder overholdes den danske lovgivning som minimum og med fokus på løbende at foretage yderligere optimeringer.

 

Carl C A/S bestræber sig konstant på at udvikle sig som virksomhed. Det være sig indenfor produktionsapparater, medarbejder uddannelser, produkt programmer og klimabelastning. Sidstnævnte har udmøntet sig i en rapport der har til formål at kortlægge vores energiforbrug.

I denne kortlægning fokuseres på CO2e udledningen fra elforbrug, transport og opvarmning.
Carl C A/S har indkøbt vindcertifikater og ejer en vindmølle, som begge bidrager til det flotte resultat.
Hvis der ses på virksomhedens samlede udledning i 2019, er denne på -1033,3 tons CO2e.

Vi er glade for resultatet, men vil ud fra rapportens konklusioner, stadig arbejde fokuseret på at reducere den totale energiomkostning i virksomheden.

Se hele rapporten her

 

Leverandører

Carl C. A/S anvender hovedsageligt kun danske og skandinaviske leverandører. Virksomheden lægger vægt på et begrænset, men til gengæld stabilt antal leverandører, idet de udfører virksomhed i Danmark og Skandinavien, og alle imødekommer de de nuværende og fremtidige markeds- og samfundskrav. Dette indebærer blandt andet:

Nul tolerance overfor tvangsarbejde og børnearbejde, korruption og bestikkelse.

At alle regler indenfor arbejdsrettigheder, -sundhed og -sikkerhed er overholdt.

At de løbende foretager de nødvendige forbedringer, hvad angår miljøforurening - som minimum indenfor den gældende lovgivning og med fokus på yderligere optimering, der rækker ud over lovgivningens rammer.

At de sikrer, at også deres underleverandører efterlever disse forventninger.

Carl C. A/S lægger stor vægt på at være i løbende kontakt med alle vores leverandører, og foretager derudover mindst ét årligt besøg hos vores større leverandører for at sikre, at de lever op til vores virksomhedsetik.